Przetargi

Ogłoszenie


Zarząd Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Jedność” w Krośnie
zaprasza do składania ofert na realizację zadania pod nazwą:
„Odwodnienie fundamentów bloku przy ul. Betleja 4 w Krośnie”.
 
 
Zamówienie przewiduje wykonanie izolacji przeciwwodnej i termicznej fundamentów bloku przy ul. Betleja 4 w Krośnie, należącego do SBM „Jedność” w Krośnie.
 
Szczegółowy wykaz prac objętych zamówieniem zawarty jest w przedmiarze robót, który stanowi integralny element zaproszenia do złożenia oferty (załącznik nr 1).
 
Wykonawca w ramach umowy musi zutylizować na swój koszt wszelkie odpady remontowe powstałe w wyniku prac.
 
Czas wykonania umowy:                               do 30 czerwca 2020 r.
 
Okres gwarancji na wykonane prace:       36 miesięcy
 
Termin płatności:                                            14 dni od momentu odbioru prac.
 
Zamawiający informuje, że istnieje możliwość wizji w terenie, w godzinach pracy biura Spółdzielni, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (tel. 13 43 217 33).
 
Oferent zainteresowany wykonaniem prac zobowiązany jest przedłożyć ofertę w terminie do 28 lutego 2020 r. (piątek), do godz. 13.00. Oferty można składać pisemnie w biurze Spółdzielni (ul. T. Walslebena 4a/10; 38-400 Krosno) lub mailowo na adres: administracja@sbmjednosc.pl.
 
Oferta musi zawierać łączną cenę brutto za wykonanie prac (8 % VAT).
 
Kryterium wybory oferty: najniższa cena.
 
Osoba do kontaktu: Marek Klara; tel. 13 43 217 33, m.klara@sbmjednosc.pl
 
 
Zarząd SBM „Jedność” w Krośnie
 
 
 

Współpracujemy