Przetargi

Ogłoszenie

 

Zarząd Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Jedność” w Krośnie
zaprasza do składania ofert na realizację zadania pod nazwą:
„Wymiana rozdzielni elektrycznych w blokach przy ul. Grodzkiej w Krośnie”.
 
 
Zamówienie przewiduje wymianę rozdzielni elektrycznych w budynkach przy ul. Grodzkiej 66, Grodzkiej 68, Grodzkiej 70 i Grodzkiej 72 w Krośnie, należących do SBM „Jedność”.
 
Prace obejmują m.in.:
- demontaż gniazd i tablic bezpiecznikowych,
- utylizację materiałów z rozbiórki,
- montaż nowych rozdzielnic.
 
Szczegółowy wykaz prac objętych zamówieniem zawarty jest w przedmiarze robót, który stanowi integralny element zaproszenia (załącznik nr 1).
 
Wykonawca w ramach umowy musi zutylizować na swój koszt wszelkie odpady powstałe w wyniku prac.
 
Czas wykonania umowy:                               do 29 maja 2020 r.
 
Okres gwarancji na wykonane prace:       36 miesięcy
 
Termin płatności:                                            14 dni od momentu odbioru prac
 
Kryterium wyboru wykonawcy:                  najniższa łączna cena brutto
 
Zamawiający informuje, że istnieje możliwość wizji w terenie, w godzinach pracy biura Spółdzielni, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (tel. 13 43 217 33).
 
Oferent zainteresowany wykonaniem prac zobowiązany jest przedłożyć ofertę w terminie do 9 marca 2020 r. (poniedziałek), do godz. 12.00. Oferty można składać pisemnie w biurze Spółdzielni (ul. T. Walslebena 4a/10; 38-400 Krosno) lub mailowo na adres: administracja@sbmjednosc.pl.
 
Oferta musi zawierać łączną cenę brutto za wykonanie prac (8 % VAT), a także cenę brutto dla poszczególnych budynków oddzielnie.
 
Osoba do kontaktu: Marek Klara; tel. 13 43 217 33, m.klara@sbmjednosc.pl
 
Zarząd SBM „Jedność” w Krośnie

 

Współpracujemy