Władze Spółdzielni

WALNE ZGROMADZENIE

§ 30 Statutu:
Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.


RADA NADZORCZA

§ 50 Statutu:
Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.
 

Przewodniczący Agnieszka Topolska a.topolska@sbmjednosc.pl
Zastępca Przewodniczącego Małgorzata Jaworska m.jaworska@sbmjednosc.pl
Sekretarz Agata Kramarczyk a.kramarczyk@sbmjednosc.pl
Członek Jan Lusznia j.lusznia@sbmjednosc.pl
Członek Magdalena Ulanowska m.ulanowska@sbmjednosc.pl



ZARZĄD

§ 60 Statutu:
1. Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zarządu należy podejmowanie decyzji niezastrzeżonych w ustawie lub w statucie dla innych organów.
 
Prezes Marek Klara m.klara@sbmjednosc.pl
Zastępca Prezesa Zbigniew Machowski z.machowski@sbmjednosc.pl
Sekretarz Bogusław Błażejowski b.blazejowski@sbmjednosc.pl

 

Współpracujemy